Wednesday, October 2, 2013

Vrè Sekirite a (True Security) Trailer and Synopsis

This is the trailer of Vrè Sekirite a (True Security).
Missionary James Productions ap presante Vrè Sekirite a, yon istwa ki chaje ak pasyon kote anpil bagay materyèl pèdi men gen yon viktwa espirityèl. Kote Jose François te okipe’l anpil de byen materyèl li te achte ak lajan papa’l te mouri kite pou li. Malgre gwo mezi sekirite li pran pou kay li ak machin li nan yon sèl nwit li te pèdi tout bagay, lè volè yo te antre nan kay la. Menm kan madanm li se kretyen, e Jose te menm konn tande mesaj levajil la, li te pito konte sou byen materyèl li yo pase pou’l te ete lafwa’l nan Jezi Kri. Aprè ke li te fin pèdi tout bagay, menm lavi’l tou, se lè sa a ke Jose vin reyalize ke Jezi se sèl Vrè Sekirite nan mete lapè ant  Bondye ak moun. Se sa ki vin pouse Jose aksepte Jezi kòm sovè’l, epi viv ak yon lòt objektif nan lavi’l. Tout imaj yo nèt se an Ayiti yo filme yo, avèk tout aktè Ayisyen sa yo se yon bagay kap fè fanmi’w ak zanmi’w anvi gade fim sa a plizyè fwa.

Missionary James Productions presents True Security, an exciting story of material loss and spiritual gain with a Haitian flavor.  Jose Francois is overly concerned about the material possessions his father's inheritance allowed him to purchase.  Even though he made preparations to secure his house and vehicle, he loses it all in a night when thieves break in.  Although his wife is a Christian, and Jose has heard the gospel message, he has preferred to rely on his material possessions rather than putting his faith in Jesus Christ.  After losing everything, including his life, Jose comes to realize that Jesus is the only true security in making peace between God and man.  This realization causes Jose to accept Jesus as his savior, and live with a different purpose in life.  Filmed entirely in Haiti, with all Haitian actors makes it something your family and friends will want to watch over and over again.

No comments:

Post a Comment