Wednesday, August 24, 2011

Vrè Padon (True Forgiveness) Trailer and Synopsis

This is the trailer of Vrè Padon (True Forgiveness).


Missionary James Productions ap prezante Vrè Padon, yon istwa de padon ki swiv istwa Jose François ki kòmanse nan Vrè Sekerite a.  Istwa sa montre enpòtans padon lèzòm avèk nesesite padon Bondye. Fritznel se youn nan gang ki te kase kay Jose, men aprè li aksepte Kris epi chache mache nan chemen levanjil.  Li fè tout sa ki depann de li pou jwenn padon pou mal li te fè, li mem mande machin nan pou l' kapab remèt li.  Men lòt manm gang nan pa dakò.  Yo chache yon fason pou fè misye ret bèbè.  Jose genyen pou padone Fritznel tou, paske li vin konnen se li menm menm ki te vòlò lakay li.  Finalman lè youn nan lòt vòlè yo wè la fwa Fritznel ak Jose nan aksyon, li deside mache avèk Jezi tou. Tout imaj yo nèt se an Ayiti yo filme yo, avèk aktè Ayisyen sa yo, se yon bagay kap fè fanmi ou ak zanmi ou anvi gade fim sa a plizyè fwa.


Missionary James Productions presents True Forgiveness, a story of forgiveness that follows the story of Jose Francois that starts in True Security. This story shows the importance of forgiveness among men, and the need for God's forgiveness. Fritznel is a gang member that broke into Jose's house, but afterwards he accepted Christ and seeks to live as a Christian should. He does everything that depends on him to get forgiveness for the bad he did, he even asks for the car so he can return it. But the other gang members don't agree. They seek a way to silence him. Jose needs to forgive Fritznel too, because he learns that he was with the gang that stole from his house. Finally when one of the other thieves see the faith of Fritznel and Jose in action, he decides to walk with Jesus too. Filmed entirely in Haiti, with Haitian actors, it will make your family and friends want to see this movie again and again.

No comments:

Post a Comment