Monday, February 8, 2010

Vrè Padon - Creole Text

TRUE FORGIVENESS - Vrè Padon
A Short Evangelistic Film for Haiti in Creole
Running Time: 45 Minutes (Max 60 Minutes)
Produced By Missionary James Productions
Script by Edner Fleuridor (Version 1.1)
rara
Aprè Fritznel fin konvèti li te toujou ap pran ti plezil ak zanmil yo nan bann rara paske fwal pat'ko grandi. Li fè yon vizyon li sonje lè li tap priye pou li te resevwa Jezi. Pandan lap danse konsyans li frapel, epi li fè yon ti reflechi li sispann danse, moun yo te kontinye ap frapel, yon ti tan aprè li retire kòl.
tit yo
Lap prezante tit fim nan avèk aktè prensipal yo.
Missionary James Productions ap prezante, Augustin Alberoi kòm Jose Francois, Cajuste Watson kòm Fritznel nan fim Vrè Padon.  Direktè e Pwodiktè James Arbanugh, Moun ki ekri tèks la Edner Fleuridor.
 nan plaj avèk baz la
Lè Baz la rive nan Plaj la avèk Fanm yo,yo kontwole Kòb bagay yo te vòlè kay Jose yo epi yo patajel pou chak moun pran pa yo. Fritznel refize pran pal la.  Yo kòmanse santi Fritznel vle trayi yo. Fritznel ap karese ak fanm li pandan yap benyen ansanm. Yon sèl kou Fritznel vin tris. Li retire kòl nan dlo a epi li pran ti radyol pou fè yon ti mizik, Fritznel al tonbe sou yon stasyon kap fè emisyon evagelik kote li te tande yap pale de repantans. Li al priye Bondye poul mandel padon ak fòs.
Vòlè 1  

Mesye nou gen yon bagay serye poun jere. Medam nou mèt poze nou nan plaj la, nap vini kounye a.         
 Madamn yo deplase.          
FRITZNEL
Mwen we nou toujou woule machin nou te vòlè a, eske nou poko fè fo papye a?
VÒLÈ 3
Mwen te al kote yon raketè, li mande twòp kòb paske li konnen machin nan se yon machin vòl.
Vòlè 1
Mesye nou pral separe Kòb la fòs pou fòs. Men sèlman map gen yon ti bagay an plis. Paske m'travay di poun gen kòb sa.

FRITZNEL
De ki kòb sa misye ap pale la a? Sa vle di kòb bagay nou te vòlè yo! Mesye m'pavle kòb sa. Paske li pap fèm byen menm, menm, menm.
VÒLÈ 3
Nou pa konprann ou, depi byen lontan nap swiv ou. Siw pa avèk nou ankò di nou sa, pou nou konnen sa'n dwe fè.
fritznel
Mesye, nou sonje lè nou pat wèm avan yè a? Enben, m'te pran yon gran desizyon nan la vim, mwen resevwa Jezi.
Mesye yo ri Fritznel.
Vòlè 1
Gad yon koze, misye ap ransè! Li
resevwa Jezi. Saw di nan bagay sa
menm? Kisa? Ann al jwenn medam yo tande.
VÒLÈ 3
Deki nèg misye ap pale la a? Se pa vye nèg yo te kloure a? Atò si se li kite Jezi a li pa tap sove tèt li? Monchè, mete bagay sa devan kouri dèyèl tande. Epi tou mizerab tankou'w yon bon wa ta pranw poul mete nan wayòm li. Monchè ou pap vin rale dèyèw la non! Trayizon pa la dan n.
Act la pran fokis sou madam yo.
timafi
Gen lè mesye yo vin touye nou bò isit la? An, an. M'pap di yo anyen. Kite yo vini poum mande yo si se mwen ki manman yo.

Zibret
Kisa m'pral di manmanm lèm rive? Sèlman medam mennenm la kay mwen tande. Nou mennenm nan yon vye peyi ki pagen pyès moun ladann. Kòman nou pap mennenm ale?
ticharit
Mezanmi! Kisa kite pranm ki fèm vin nan peyi pèdi sa? Medam men yap vini.
timafi
M'pa konprann nou mesye, kòman se manman nou nou mennen vin mouri isit la? Mwen vle ale la kay mwen.
Yo chak pran mennaj yo, yo antre nan dlo a. Fritznel op karesse mannaj li. Fritznel vin tris pandan li nan dlo a epi li deside sòti nan dlo a.
Timafi
 Cheri kisaw gen la? M'pa konprann nou? Sak pasew ou tris konsa?
fritznel
Ok! Ou mèt kitem, mwen anfòm. Mwen pap rete nan dlo a ankò.
timafi
Men cheri mwen pa konprann ou, kisa 'k pa ale? Gen lè m'fèw yon bagay ou pa renmen? Osinon ou gen pwoblèm ak mesye yo?
Fritznel soti nan dlo a.
Vòlè 1
Se pa Fritznel sot nan dlo a, kisa'l genyen?
Vòlè 3
Monchè depi lòd jou m'pa konprann misye menm non papa, kisal dwe gen la?
Fritznel ovri radyo li te pote a, ou byen Radyo machin.
FRITZNEL
Banm fè yon ti mizik. 
Mizik kretyen kap jwe nan radyo.
VÒLÈ 1
Kisa miche ap fè la a? Poukisaw pa banm yon bon mizik monchè? Fèmen vye bagay levan jil ou a.
stasyon radyo a
Mwen kontan jodiya poum rejwenn tout oditè, oditris ki te swaf emisyon an, nou salye tout moun ki deja resevwa Jezi nan la vi yo, epi tout moun ki poko resevwal. Etid nou jodi ya baze sou repantans,nap pran yon ti poz mizikal nap tounen nan kèk minit.
Mizik kretyen kap jwe nan radyo.
Fritznel
M pa konprann, sak kapase la? Se pa m'pa jwenn lòt pòs, ok, banm tande sa kap di a,petèt Bondye ka fèm jwenn yon bagay pou la vim.
Mizik op jwe.
stasyon radyo a
Repantans lan se yon vwè chanjman nan fason yon moun panse ou byen chanjman ki fèt nan kè ak atitid yon moun kapab genyen devan peche. Li se kote moun nan kap pran yon desizyon pou kite peche. Kounye a nou pral konsidere 4 gran prensip pou genyen yon vwè repantans: 
1) Moun nan dwe tris oubyen regrèt davan Bondye akoz peche a. 2 Kor 7:9-11; 9-11; "Men kounyeya, kè m kontan, pa paskemwen te fè nou lapenn, men paske lapenn nou te
genyen an te fè nou chanje kondit. Nou te sipòte lapenn sa a jan Bondye vle l la. Se konsa mwen pa fè nou okenn mal. Paske, lè yon moun sipòte lapenn li jan Bondye vle l la, sa change kè li pou l
ka rive sove. Pa gen anyen la a pou n regrèt. Men, lapenn sou sipòte jan tout moun fè l la, se touye l'ap touye nou. Nou menm, nou sipòte lapenn nou an jan Bondye vle l la. Kounyeya, gade sa l fè pou nou! Gade ki jan li fè nou pran sitirasyon an pou bagay serye! Gade ak ki lanpresman nou sòti pou defann tèt nou? Gade jann te fache! Gade jan n te pè! Gade jan nou anvi wè m ankò! Gade jan nou aktif, jan nou prese pini moun ki te fè sa ki mal la! Nou mountre nou pat koupab nan tout bagay sa yo."

2) Li dwe konfese peche a. Sòm 32: 1-5; "Se yon kantik David. Ala bon sa bon pou yon moun lè Bondye pa gade sou fòt li fè, lè Bondye padonnen peche l' yo! Ala bon sa bon pou yon moun lè Seyè a pa mande l' kont pou sa li fè ki mal, lè li
pa gen okenn lide twonpe Bondye! Ala bon sa bon pou yon moun lè Seyè a pa mande l' kont pou sa li fè ki mal, lè li pa gen okenn lide twonpe Bondye! Lajounen kou lannwit ou t'ap kale m', Seyè. Mwen fin rann tout ji mwen, tankou tè sèk nan sezon chalè. Lè sa a, mwen rekonèt peche m' yo devan ou, mwen pa t' kache ou sa m' te fè ki mal. Mwen di: M'ap rakonte Seyè a tout bagay. Apre sa, ou te padonnen tout peche m' yo." 
1 Jn 1:9; "Men, si nou rekonèt devan Bondye nou fè peche, nou mèt gen konfyans nan li. Paske l'ap fè sak gen pou fèt la: la padonnen tout peche nou yo, la netwaye nou anba tou sa ki mal."

3) Li dwe renonse ak peche a. Pr 28:13; "Moun k'ap kache peche p'ap janm wè zafè yo mache. Men, Bondye va gen pitye pou moun ki rekonèt peche yo, pou moun ki chanje lavi yo."

4) Li dwe gen Èn pou peche a. Pwovèb 8:13; "Lè yon moun gen krentif pou Bondye, li rayi sa ki mal. Mwen pa vle wè moun lògey ak moun awogan, moun ki gen move kondit ak moun k'ap bay manti."

Rezilta se padon nan men Bondye. Frèm ak Sèm yo, nou tout ki ta renmen mennen yon vwè vi ak Senyè a, nou dwe mete kat pwen sa yo an aplikasyon. Se la nou mete fen ak emisyon sa pou jodi a ke Bondye beni nou tout ki tap koutem nan moman sa.
Mizik komanse jwe anko.
fritznel
Mèsi Bondye pou Pawòl ou, mèsi paske ou fèm konnen kisa repantans lan ye jodi a, mwen rekonèt mwen te peche kont ou, mwen rekonèt m'te fèw anpil mal nan vim, epi mwen rekonèt mwen te peche kont frè Jose padonem, banm fòs poum mennen vwè vi a, mwen priye'w pou bay frè Jose sajès pou'l padone'm tou, montren kòman pou'm fè pou'm remèt li tout bagay mwen vòlè la kay li yo. Fèm mache ak ou, kenbe'm sou chemen an, mwen priye'w nan non Jezi.
rankont jose avèk fritznel 
Jose esplike Fritnel ki jan lavil te ye avan li te resevwa Jezi. Li pataje rèv li te fè, kote vòlè te tirel epi li te mouri li te ale devan Bondye epi li te voye'l nan lanfè. Nap montre yon ti mòso nan fim "Vrè Sekirite a" pandan Jose ap pale. Fritznel di Jose se li ki te kase kay li a, epi pati ak tout bagay. Jose fache. Josette eseye kalme Papa'l.
          
FRITZNEL
Kòmanw ye frèm? Poukisa ou lage'm konsa? Jodi a mwen kontan poum wèw epi pale avèk ou.
JOSE FRANCOIS
Bondye beni'w frèm, kòman'w ye? Sa fè lontan depi nou pa wè. Ki pwogrè ou fè nan Kris la? Ou an fòm?
Josette ap antre pandan yo pale.
josette
Bonjou, mwen swetew byen vini la kay nou.
Fritznel
Bonjou ti zanmi, ou byen?
FRITZNEL
Mwen papi mal; mwen la. MM! Mwen pa
bliye jou ou te pèmèt mwen jwenn Kris kòm sovè epi mèt mwen, monchè, li se yon vrè sekirite pou la vim. Mwen konprann mennen yon vi nan Kris se yon sakrifis.

JOSETTE
Mwen kontan ou aksepte Kris. Se vre ganyen anpil sakrifis nan la vi kretyen men, genyen rekonpanse an plis.
Josette deplase.
JOSE FRANCOIS
Mwen kontan ou vini lakay mwen jodi a, epi se yon okazyon pou mwen, pou'm baw yon ti istwa de vi'm avan mwen te resevra Jezi. Bon, Mwen se yon filozof, mwen pat kwè nan oken bagay de Bondye, mwen te kwè nan bèl machin, bèl kay, bèl fanm; mwen te toujou di Jezi'm se te tout byen materyèl ki te la kay mwen yo epi tout bèl konesans mwen yo.
fritznel
Men, ki kòman ou te resevwa Jezi kòm sovè?
JOSE FRANCOIS
Bon, fòm di'w ke madanm mwen te toujou pale'm de li, men mwen te konn joure madanm mwen pou sa. Yon jou pandan mwen tap dòmi, mwen te wè vòlè ki tap eseye antre la kay la pou te pran kèk bagay ki te rete. Mwen wè mwen te pran zam mwen pou'm te touye'l, malerezman, madanm mwen te viktim anba bal epi mwen te viktim tou. Yon ti tan aprè, mwen menm ak madanm mwen, nou te wè nou devan Bondye, e li te poze nou kesyon yonn aprè lòt, li te swete madanm mwen byen vini la kay Papa'l, madanm mwen te kontan anpil.  Lè li te rive sou mwen, li te mande'm pou'm idantifye'm, men mwen pat kapab paske mwen pat genyen Jezi kòm sovè'm, e li te dim se lè pal ki rive,pa gen chans pou mwen, epi li te voye'm nan dife san fen an.
fritznel
Tout bagay sa ki te rive'w? E aprè kisa ki te pasew nan dòmi an?
JOSE FRANCOIS
Zyem te vin klè, mwen te wè se te nan rèv mwen te ye. Mwen te konnen  mwen te genyen pou jwenn Jezi, e mwen te kouri bay Jezi la vi'm.
fritznel
M! Ou te gen chans anpil, e mwen wè ou te entèlijan. Epi konsa'w vin chanje? Gen lè Bondye pa gen parèy vrè?
JOSE FRANCOIS
Wi, sa'l ye a, se sa'l ye vre. Tankou lanmou'l pou tout moun ki kwè nan li se menm jan tou pèsonn paka kanpe devan kòlè ak chatiman Bondye, lèl vle frape yon moun ki pa soumèt devan li.
fritznel
Frè'm, mwen santi fòk mwen diw yon bagay avan m'ale.
JOSE FRANCOIS
Ou met di'm sa ou vle di'm, frè'm.
Fritznel
Mwen se yonn nan moun ki te kase kay ou a, ki te pran tout bagay ak bèl machin ou an.
Jose leve kanpe kotel te chita epi li frape pyel.               
JOSE FRANCOIS
Kisa ou di la? Ou se yonn nan vòle ki te kase kay mwen an? Nan ki bagay m'pran la. Gade avan'm kontinye pale, kisa ou pral fè pou'm jwenn bagay mwen yo? Fè jan'w konnen poum jwenn tout bagay mwen yo, si tou, machin mwen an.
fritznel
Frè Jose, mwen pa gen pwoblèm avèk ou. Fòk ou konnen nou te gen tan vann pifò nan bagay yo. Mwen pral fè tout sak depann de mwen poum fèw jwenn machin ou an, menm sim ta gen poum mouri pousa mwen pap gen pwoblèm. Epi tou sim ta mouri sa pap fèm anyen, paske mwen gen yon kote 'm prale.
Fritznel deplase al la kay li.
Jose fè yon bwi. Josette antre.
JOSETTE
Papa poukisa'w fache konsa?
JOSE FRANCOIS
Se Fritznel ki te vòle afe nou a!
JOSETTE
Ou konnen li pa fasil pou yon moun ki fè mal deklare tout sal fè yo. Sil ka diw sa se paske Bondye chanje kè'l. Tankou Manmanm te aprann mwen yon lè, nou dwe padone moun ki fè nou mal jan Bondye mande'l la. Papa ou mèt gade nan Matye 6 V 12 ak 14 wa wè sa Bondye di.
Josette deplase al regle zafèl.
Jose pran bib li pou li.
JOSE FRANCOIS
Matye 6:12 "Padonnen tout sa nou fè ki mal, menm jan nou padonnen moun ki fè nou mal." Vèsè 14: "Si nou padonnen moun lè yo fè nou mal, Papa nou ki nan syèl la va padonnen nou tou."
fritznel monte bis la
Fritznel pran bis pou al vizite zanmi'l.
fritznel
Ey! Chofè ki kote bis sa pwale? Èske li ka mennenm la kay mwen?
chofè
Vin monte vit, mwen prese mwen pwè pou'l ale.
Film some of the bus going down the road.
FRITZNEL
Mèsi chofè, mwen rive ou mèt metem atè.
Fritznel desann machin nan li travèse rivyè a epi li rive la kay li.
vizit fritznel la kay ti kòk
Fritznel ale pou vizite ti Kòk la kay li, li travèse ti la rivyè pou li rive la kay li.  Yonn te salye lòt tankou 2 bon zanmi lontan pase. Li jwe avèk Timoun,Ti Kòk mande Fritznel pou ki sa li poko aksepte Jezi? Fritznel dil' ki jan li te aksepte Kris, epi li dili kòman li tris pou mal li te fè avan. Ti Kòk ak Tonton Tiyen ankouraje Fritznel. Yo boukannen mayi nan Jadin ak bwè Lèt nan Tete Bèf.

fritznel
Mesye eee! Gade yon gason, kòman ou ye papa?
ti kòk
Mezanmi! Se pa ti Fritznel? Ou kwè se li? Se pa vre,m'pa kwè. Bon kisa'k ta di ti Fritznel ta tounen nan peyi isit ankò?
Fritznel
Ou konnen vye frè'm peyi a se pa nou fòk nou tounen kanmenm. Kote Tonton Tiyen? Kòman li fin gran moun?
Ti kòk
Monchè, janm wè miche a la, li tèlman gran moun. Lòt senmenn nan gen lè yap voye rele nou pou'n mete sèkèy miche nan kouti wi i, paske m'wèl kòmanse pa ka mache byen.
Fritznel
Ou pa janm pap fè komik ou menm, depi lontan m'konnen'w, ou poko chanje toujou ou menm?
TI KÒK
Fè yon ti chita m'pral di Tonton Tiyen ou nan lakou a.
Ti Kòk deplase pou rele Tonton Tiyen pandan Fritznel ap jwe ak Ti moun ki nan lakou a.
TI KÒK
Tonton Tiyen kote'w ye la? Etranje sou ou wi, Fritznel sot la vil vin wè nou. Kisa nap prepare pou li?
Tonton tiyen
Kouman? Ou sou blag! Kite'm soti pou mal wè gasonm nan, m'pa tande lontan an.
Epi Tonton Tiyen soti andan kay la, li salye Fritznel epi pale avè'l.
Tonton Tiyen
O! Gasonm nan, kijanw ye la? Saw vin chache isit? Mwen te andan an, Ti Kòk al relem li dim ou deyò a, epi m'di fòm vin wè si se vre, ou konnen bouch ti moun pale anpil.
fritznel
Tonton, ou konnen depi nou la, fòk nou toujou pase nan lakou a paske se la nou te leve.
TI KÒK
Fritznel, nou pral nan Jaden pita nèg pam. Ou konnen kòman nou te konn kraze mayi boukannen ak lèt bèf.
fritznel
Ou sonje bagay sa yo toujou nèg? OK, ou mèt menenm nan jaden an pita, map manje anpil.

Ti Kòk
Dim kisa'w fè kòm pwogrè la vil la?  Eske'w poko resevwa Jezi kòm Sovè ak mèt ou toujou? Monchè wap jwe ak bagay serye.
Fritnel vin tris lè Ti Kòk pozel kesyon an, li sonje tout bagay mal li te konn fè.
fritznel
Ti Kòk, ou pozem yon bèl kesyon, men, kite'm reponn ou. Frèm, mwen gen tan resevwa Jezi, men sa pat fasil pou mwen.
TonTon Tiyen
Mwen te priye anpil pou'w te fè sa.
Ti Kòk leve.
TI KÒK
Fritznel, lè a rive an al nan jaden an kounye a.
FRITZNEL
Tonton Tiyen map vini m'pral nan jaden avèk Ti Kòk. Mwen gen lontan mwen pa manje yon ti mayi boukannen ak lèt bèf. Epi mwen grangou apre tout wout mwen sot fè la.
TONTON TIYEN
Ale non pitit mwen, ou konnen sak vid pa kanpe.
Ti Kòk avèk Fritznel kite lakou a pou yo ale nan jaden mayi a ak kote bèf yo ye a epi yo te kòmanse pale pandan yo nan wout la.
FRITZNEL
Lèm te rive lavil mwen pat gen anyen poum te fè, mwen te jwenn yon gwoup nèg, kite konn manyen afè moun epi'm te vin zanmi avèk yo.
Ti Kòk
Saw di la a? Mesye gade jan lavi zanmim nan tap fini mal!
Fritznel
Kounya menm chak swa nèg yo pran'm na'l fè operasyon epi'm te vin gaye nan fè sa ki mal. Men, m'te gen yon moun ki t'ap panse avèm.
TI KÒK
Se ki yès kite panse avèw, ou pat gen fanmi Pòtoprens.
FRITZNEL
Se Jezi ki te voye yon moun pote padon li pou mwen.
Ti Kòk
O mèsi Jezi, ou pèmèt Fritznel antre nan plan ou te gen pou li a. Kijan ou te resevwa Jezi?
Pandan Fritnel ap mache ak Ti Kòk li vin pi tris toujou, li wè fado peche'l te fè yo, vle vin sou li.
fritznel
Monchè, se aprè nou te fin kase yon lòt vi. kay. Aprè kèk jou mwen te al fè yon ti flannen, epi pandan m' te kanpe, yon mesye ki rele Jose te vin parèt,li te prezante'm levanjil, aprè anpil tèt rèd mwen te bay Jezi rès vim.
Ti Kòk
Mwen kontan ou pat fè tèt di, ou te prese bay Jezi viw, kounye a ou dwe mande Bondye padon pou tout sa ou te fè ki mal, paske li se padon. Epi priye'l pou'l kontinye travay kè'w.
fritznel
Frèm, priye pou mwen, pou'm bliye tout sa mwen te konn fè ki mal, sitou pou'm ka mennen yon lòt vi.
Ti Kòk
Ou byen di, se sa Bib la di nan 2 Kor. 5 V 17: "Si yon moun ap viv nan Kris la, li vin yon lòt moun. Bagay lontan yo disparèt, se lòt bagay nèf ki pran plas yo kounyeya."
Fritznel vire do'l pou pale avek Bondye.    
fritznel
Bondye, èske'w padonem vre? Mwen pa kwè map jwenn padon, chak fwa'm sonje tout bagay mal mwen te fè, m'santi map fini.
Ti Kòk
Fritznel, ou pa bezwen pè, paske ou menm Jezi sove jodi a, se pa kounyeya li te gen plan sa pou ou. Men se depi avan fondasyon mond lan li te genyen'l pou ou. Nan Efezyen 1 V 4 ak 7: Li di, "Bondye te deside depi davans pou'l te adopte nou pou pitit li nan Jezi Kri, gremesi Kris ki mouri pou nou an, nou delivre, nou resevwa padon pou peche nou yo." Sa vle di, ou te nan pwogram Bondye pou'l te sove'w, ou mèt fèl konfyans.

fritznel
Ti Kòk, mwen kwè avèk tout bon pawòl ou dim la yo, Bondye ka padone'm.
Ti Kòk
Zanmim nan, men yon konsèy mwen vle ba ou jodi ya, ou konnen yon moun paka swiv yon moun li pakonnen, ou bezwen priye Bondye poul fèw konn Jezi, san sa ou pap ka fè levanjil Bondye mande a.
Ti Kòk avek Fritznel kite Jaden an yo tounen la kay.  Pandan yo antre nan la kou a, kote Tonton Tiyen chita...
FRITZNEL
Mwen vle Jezi travay nan la vi'm, men chak fwa mwen sonje bagay mwen vòlè lè mwen nan gang la, mwen vle jwenn padon nan men moun ke'm te vòlè tout afè'l yo.
TI KÒK
Men, pou fè sa fòk ou remèt tout bagay ou vòlè yo.
TONTON TIYEN
Ou dwe konnen sa se zafè gang, si ou bezwen gen fòs ak kouraj pou kanpe devan lòm ak devan Bondye. Fòk ou remèt tout bagay. Paske pwovèb la di: Ti chen gen fòs sèlman devan kay mèt li. Mwen konnen lòt zanmi'w yo ki te nan gang lan avè'w yo pap dakò, men ou menm fòk ou fè sa.
FRITZNEL
Sa ki fèm mal, nou abitye vann tout bagay nou konn vòlè.
TI KÒK
Si ou konnen gen kèk bagay ki rete nan men zanmi'w yo, al chache yo pou remèt yo kote ou pran yo a, si yo pa vle ba ou yo retire kòw nan bagay konsa.
FRITZNEL
Se sèl machin nan ki poko vann, paske nou poko ka regle fo papye pou li.
TONTON TIYEN
Sa se chans Bondye ba ou, li kite yon gwo bagay ou ka remèt. Le'w rive Pòtopwens ou dwe al dèyè pou remèt li.
FRITZNEL
Sa pa fasil.
TONTON TIYEN
Se vre, men si Bondye mete ou an fas la Rivyè Jouden, konnen li ka fè ou pase ladann san pye'w pa mouye. Menm si ou ta mouri wap antre nan peyi Jezi pwomèt nou an.  Paske Jezi di kon sa nan Matye 10:39, "Moun káp chache asire lavi l va pèdi li.  Men, moun ki va pèdi lavi l poutèt mwen va jwenn li ankò."
TI KÒK
Ou pa bezwen pè, tout sak pa fasil pou ou yo fasil pou Bondye.
TONTON TIYEN
Banm di'w yon ti istwa de yon bagay kite rive lè Jezi te sou tè a: Te gen yon nonm yo te rele Laza. Li te malad prèt pou mouri, sèl yo te voye rele Jezi. Lè Jezi tande nouvèl la, li di: Maladi Laza pap touye li. Tout sa rive pou fè moun wè pouvwa Bondye. Se ak maladi sa a Bondye pral fè wè pouvwa pitit li a. Kèk jou apre Laza te vin mouri.  Pandan li te gen kat jou mouri, Jezi te al wè fanmiy li yo, epi li te ale kote yo te antere mò a.  Li di Laza, "leve soti", menm lè a li te leve soti nan tonbo a tou vivan. Si pa chans zanmi ou yo ta touye ou Bondye ta jwenn glwa kanmenm.
FRITZNEL
Se vwe, kounye a mwen gen Jezi m'pa bezwen pè mouri.
tonton tiyen
Fritznel, tout sa ou wè nou di ou se yo pou ou fè, Bondye va fè de ou, moun li vle pou ou ye. Sèlman ou bezwen obeyisan devan Bondye.
rankont fritznel avèk baz la
Fritznel ap pataje Levanjil avèk Baz la epi li mande yo pou repanti epi aksepte Jezi. Sa pa entèrese yo. Fritznel explike yo ke li tris pou aksyon li te fè epi li mande yo machin nan poul' remèt avèk Jose. Vòlè yo ri epi bal presyon.
fritznel
Mesye kòman nou ye? se pa'm pa wè nou menm? A a a a mesye nou pa ta fèm sa.
VÒLÈ 3
Nou papi mal, nou te sonje ou anpil.
VÒLÈ 1
Pouki sa nou we'w jodi a?
FRITZNEL
Mwen kontan poum prezante
plan Bondye gen pou nou. Li vle
chanje nou menm jan li chanje'm.

VÒLÈ 3
Fritznel, kisaw gen nan kòw ak vye koze Jezi sa? Ou wè, siw gen yon bagay ou vle di nou, di'l vit paske nou paka pale anpil nou pa gen tan poun pèdi.
VÒLÈ 1
Gade figi misye, monchè chache kote'k grate'w pou grate avèk koze Bondye sa tande. Bon, Bondye chanje'w epi figi'w blaze tankou mango ki gen kat jou toufe san rèk la.
fritznel
Bon, Mesye mwen gen yon gwo pwoblèm, chak fwa'm rete, mwen tris anpil pou machin nan ki nan men nou. Mwen ta renmen nou remèt mwen li poum bay mèt machin nan li.

VÒLÈ 1
An an! se sa a a, gade figi nèg la non, tade'm byen papa, siw konn manje kay nèg ou a, se ou ki konnen, epi siw kontinye ouvri bouch ou nan bagay sa li pap bon pou ou tande papa.
Volè yo deplase san yo pa di'l anyen. Epi Fritznel rete kanpe tou tris pandan lap souke tèt li san di anyen.
jose fache kont fritznel
Jose fache avèk Fritznel. Li pou kont li epi li mache. Li priye pou li mande ki jan li kapab padone Fritznel apre tout sa li te fèl.
jose francois
Mwen poko janm ka konprann sa Fritznel te dim nan, lè li te la kay mwen an.Yon nèg konsa poum byen avèl,yon moun ki fin vòlè tout sa'm genyen, sa mande fòk mwen reflechi avan. Bondye, kisa poum fè? Sevre li te vòlè tout afè'm, men fòk mwen padone'l,si Jezi te fè sa pou mwen, mwen dwe padonel paske Jezi pat vini sèlman pou mwen kite yonn ki pat vle tande pale de li, men li te vini pou vòlè yo tou. Men mwen pa kapab padone'l, li fè'm twop mal!

manno ankouraje Jose
Manno al vizite Jose Pòtopwens poul ka ankouraje Jose aprè li te pèdi tout bagay la kay li.
Manno
Bonjou Mesye Jose, kòmanw ye? Kòman Madanm ou ak Josette ye? Tout bagay byen?
Jose francois
Mwen trè byen, Madanm mwen ak Josette byen gras Bondye. Banm nouvèl Tonton Tipay non, kòman li toujou ap fè levanji? Tout lòt moun an deyò yo byen?
manno
Tonton Tipay trè byen, malgre li fin granmoun, li toujou vle kenbe pye Bondye. Epi tout lòt moun yo byen.
jose francois
Kòman ou te fè yon ti pase wè nou? Ki mirak?
manno
Frèm, mwen te tande kijan tout bagay te pase'w, mwen oblije antre isit poum wè kòman'w ye. Epi mwen tande ou te resevwa Jezi, mwen vin poum ankouraje'w.
jose francois
Monchè Manno, mwen pa ka imagine gran mirak sa Bondye fè nan lavi'm. Yon moun ki pa chwazi Jezi pa janm konnen ki jan lavil ap fini. Epi moun sa sanble ak yon bato ki san gouvènay. Mwen pat janm panse si Bondye t'ap fè yon bagay konsa pou mwen, men li pa gade sou vye moun mwen te ye pou li te padone'm.
Manno
Mwen kontan pou bèl bagay sa li fè nan la viw.
JOSE FRANCOIS
Men, mwen fenk jwenn nouvèl ke se te Fritznel kite nan gang ki te kase kay mwen epi pran tout afèm. Se Fritznel mwen te mennen bay Kris la, kounye a se frè mwen li ye.
MANNO
Fòk ou sonje li pat konn Kris lè li te pran afè'w yo.  Mwen konnen mwen regrèt anpil bagay mwen te fè avant mwen te konvèti. Kounye a yo gen tan fèt, m'paka chanje yo.
JOSE FRANCOIS
Mwen tèlman fache avèk li pou sal te fèm!
manno
Ravèt pa janm gen rezon devan poul. Kounye a, ou bezwen chache konnen ki jan pawòl la mande pou ou viv. Men sa Bondye di nan Efezyen 4V 31, 32: "Piga yo jwenn nan mitan nou moun ki kenbe lòt nan kè yo, moun ki gen San wo, moun ki renmen fè kòlè. Piga yo tande woywoy ak joure nan mitan nou."
Jose Francois
Eh?
Manno
Nou pa fèt pou gen okenn lòt kalite mechanste k'ap fèt nan mitan nou. Okontrè, se pou nou aji byen yonn ak lòt, se pou nou gen bon kè yonn pou lòt, pou nou yonn padonnen lòt, menm jan Bondye te padonnen nou nan Kris la. Sa vle di, Frè Jose ou dwe renmen tout moun, menm moun ki fèw mal.
JOSE FRANCOIS
Tèt mwen cho!
MANNO
Ou pa bezwen fè tèt cho, sèlman, mande Bondye fòs ak kouraj.  Si ou se yon Kretyen fòk ou aji tankou Kris.
Jose Francois
Mwen te priye pou'm resevwa Jezi, deja. Men, nan moman sa mwen pa santi'm yon Kretyen.
MANNO
An nou priye pou Bondye kap chanje kè'w. Se sèlman Jezi ki ka chanje kè yon moun. Paske Bondye di li pap ekri sou tablèt wòch ankò, men lap ekri nan kè. Kite Bondye ekri nan kè ou.
JOSE FRANCOIS
Wi, ou mèt priye pou'l fèt.
MANNO
Senyè Jezi, se ou menm ki ka fè kè moun yo rèd ou byen fè kè yo mou. Tanpri ekri pawòl ou nan Kè Jose. Fèl sonje jan ou te renmen'l, ou te menm ale sou la kwa pou li te ka jwenn padon. Fèl renmen frè Fritznel, pou'l ka padonnen'l jan ou mandel la.
JOSE FRANCOIS
Mèsi.
MANNO
Konnen, lap pran tan pou Bondye travay nan kè ou, men fòk ou dakò pou travay sa fèt.
JOSE FRANCOIS
Ok.
MANNO
Ou ka priye pou Fritznel tou pou Bondye ka chanje kè li tou.
JOSE FRANCOIS
Bon, mwen konnen ou fatige, li tap bon pou ta fè yon ti kouche avan ou retounen. Ou mèt al repoze.
manno
Mèsi anpil frè'm.
baz la fache kont fritznel
Vòlè 1 ak 3 pale kont Fritznel, epi yo diskite ki sa yo ka fè pou pwoteje tèt yo kont li. LI fèt deyò anba yon pye bwa.
vòlè 1
Kisa poun fè ak miche menn? Si nou pa fè yon bagay avèk li, lap trayi nou. Nan wout m'wèl pran la, bagay la pap bon pou nou.
vòlè 3
Monchè, miche aji yon jan dwòl vre! Wi, bon, kisa'n dwe fè pou li? An nou fè yon fason pou'n pran tèt li pou'n wè kòman li ka rete avèk nou nèt ale.
VÒLÈ 1
Li pap retounen vin jwenn nou paske levanjil li a gentan gate lespril.
VÒLÈ 3
Nan ka sa, ki sa nou ka fè?
VÒLÈ 1
Si nou pa mete'l an silans, lap di sa nou te fè. Sil fè sa petèt jijman polisye ka menm tonbe sou nou.
VÒLÈ 3
Nou pa ka kite sa rive. Petèt nou dwe pale avek li.
VÒLÈ 1
Li twò ta pousa monchè! Ou pat wè li vin bon zanmi Jose; li toujou la kay li?
VÒLÈ 3
Se sa! Li menm mande machin nan pou li bay Jose. Imagine apwè tout bagay nou te fè pou nou te gen machin sa, kounye a li vle pran'l pou remèt ak Jose. Ha!
VÒLÈ 1
Kijan pou nou ka fè'l bèbè?
VÒLÈ 3
Fòk nou di'l piga li pale de nou.
VÒLÈ 1
An nou gaye kaka miche non.
Vòlè 3 leve soti, li pa alèz.
VÒLÈ 3
Ou konn kouri ou pa konn kache.

atak kont fritznel nan wout la
Vòlè 1 ak 3 kondwi machin nan epi yo rankontre avèk Fritznel nan wout la. Fritznel mande yo ankò si yo pap bay Jose Machin nan. Vòlè 1 fache li rale zam sou Fritznel. Li tire'l epi Fritznel tonbe atè. Li blese. Vòlè 3 desann nan machin nan pou ede Fritznel. Vòlè 1 kouri ale avèk machin nan. Vòlè 3 rele pou pou'l jwen èd. Josette tande rèl la li kouri rele papa'l. Jose rele anbilans nan selilè.
vòlè 3
Men Fritznel!
Vòlè 3 lonje dwet li pou montre kote Fritznel ap soti.
vòlè 1
Kote miche? Sa nap fè? 
Vòlè 1 kanpe machin nan.
FRITZNEL
Mwen t'ap chache nou tout kote, mwen pat wè nou. Kòman nou ye mesye? Mwen te vle pale avèk nou konsènan machin nan.
VÒLÈ 1
Kisa ou te bezwen di nou?
FRITZNEL
Eske ou poko jwenn fo papye?
VÒLÈ 3
Nou eseye tout bagay, raketè yo mande twòp kòb nou poko ka fè anyen.
FRITZNEL
Ou mèt ban mwen'l, mwen gen yon bagay m'ka fè avè'l.
VÒLÒ 3
Kisa wap fè avè'l?
VÒLÈ 1
Eske nou ka jwenn yon bon ti kòb pou li? Fòk nou gen kòb la nèg, si non mwen pito kontinye kouri'l epi al fè operasyon avè'l la nwit.
FRITZNEL
Ou mèt banm machin nan mwen pa vle nou mache vòlè bagay moun la nwit ankò.
VÒLÈ 3
Men ou poko di ki sa wap fè avèk machin nan nèg!
FRITZNEL
Ou konnen, mwen vle nou retire kò nou nan vòlè, paske mwen pa fè patit mond ankò. Nan plas tout mal mwen te konn fè, mwen vle fè yo byen kounye a. Mwen ta vle fè yon bagay kap bon pou mwen epi pou nou tou.
VÒLÈ 1
Pa di'm, wap remèt machin nan?
Vòlè 1 soti nan machin nan tranble pandan li mete menl bòkote'l poul pran zam li.
VÒLÈ 3
Poze sanw, chita.
Vòlè 1 pwente zam li sou Fritznel epi souke'l pandan lap pale.
VÒLÈ 1
Si ou remèt machin nan, lap rele polis vin arete nou tout. Ou sonje mwen te di'w miche tap trayi nou.
VÒLÈ 1
Map touye'l menm.
VÒLÈ 3
Ou pa bezwen fè'l sa.
Pa pa paw, li tire Fritznel epi li monte machin nan li ale kite Vòlè 3 kanpe bò kote Fritznel la.
FRITZNEL
Tanpri Jezi è è è.
(Lap di'l san fos, tankou li pap kapab respire.)

Fritznel tonbe atè a.
VÒLÈ 3
Anmwe rele anbilans. Anmwe vin potem sekou....
JOSETTE
Papi mwen tande yon tire deyò a epi mwen tande yon rèl, pou kisa ou pa al wè sak pase?
JOSE FRANCOIS
Ok, chri map vini.
Jose Francois kouri poul al jwenn moun kap kriye a, lè li rive li wè se Fritznel yo tire epi li rele anbilans nan telefòn li.
JOSE FRANCOIS
Alo Kwa Wouj, nou gen yon zanmi ki pran bal. Tanpri, voye anbilans vin ede nou, paske li poko mouri li gen chans poul viv. Mwen nan ri Omega.
VÒLÈ 3
Ki sa m'dwe fè zanmi'm nan pran bal, woy, woy.
JOSETTE
Papi kiksa mwen ka fè?
JOSE FRANCOIS
Al andan kay la di manmi sa kap pase, chache kèk sèvyèt pote ban mwen kounye a.
JOSETTE
Ok papi, map vini.

JOSE FRANCOIS
Alo. Mwen ap chache yon jij paske nou gen yon moun ki pran bal. Tanpri, voye yon jij vin ede nou. Mwen nan ri Omega, deyo sou wout la.
FRITZNEL
Mwen santi'm ap mouri, men mwen dakò mouri paske Bondye te gen tan mete'm nan vwè chemen an.
(Lap di'l san fos, tankou li pap kapab respire.)


JOSE FRANCOIS
Fritznel ou pa twò grav ou ka viv.

VÒLÈ 3
Non, pa mouri zanmi'm!
Josette retounen avèk sèvyè yo, epi yo mete yonn anba tèt Fritznel epi sou kote li pran bal la.
anbilans
Anbilans lan paret. Yo mete Fritznel andan Machin nan. Yo bal' oksijèn ak sewòm epi yo bal' premye swen.
JOSE FRANCOIS
Wi ou rive, vin bò isi avèk anbilans la.
PARAMETIC
Di mwen ki sa ki te pase'l la?
VÒLÒ 3
Mwen te ansanm avèk zanmi'm, zanmi an te tire'l, men se la li te blese.
PARAMETIC
Pran kad la.
Parametic pwente.
Jose Francois ak Josette al pran kad la.
VÒLÈ 3
Eske miche ap viv?
PARAMETIC
Mwen pa konnen men mwen wè'l pèdi anpil san. Ede'm leve miche mete sou kad la.
Yo tout monte nan machin nan.
PARAMETIC
Chofè ou mèt ale.
Filme machin pandan lap kouri pou ale lopital.
Parametic mete Fritznel nan sewòm epi pran tansyon'l pandan yo pral lopital avèk li.
doktè pa wè chans pou Fritznel viv
Doktè te egzamine Fritznel epi li di lap mouri, nen pòt sa ki fèt, si yo operel' ou byen non. Li montre yo radyografi kote bal la chita. Jose te vrèman dezole epi li kòmanse priye pou Fritznel. Josette kanpel' pou li padone'l nèt avan. Jose padone Fritznel epi kòmanse priye ankò.
DR REGINALD
Mwen rele Dr Reginald. Mesye a prèske pa gen san ki rete nan kòl ankò non. Nou gen tan ba li yon lit san deja.
JOSE FRANCOIS
Kisa sa vle di?
DR REGINALD
Li pran twòp tan atè a, li fin pèdi tout san li te genyen.
VÒLÈ 3
Men eske lap viv?
Doktè mete radyografi sou limyè pou yo ka wè'l.
DR REGINALD
Men radyografi ki te fèt. Ou wè la, sa se bal la, kote li chita danje anpil.
JOSETTE
Men pou ki sa li danjere?
DR REGINALD
Ki yès ki kite ti moun nan vin la? Li gen danje paske bal la chita bò kè'l. Si ou gade'l la,se sa ki kè li.
JOSE FRANCOIS
Ki sa nou ka fè?
DR REGINALD
Nou te ka eseye fè operasyon'l, Men, nou pagen doktè ki spesyalize nan kè. Mwen se chirijyen, mwen ka retire bal la san pwoblèm. Men, se yon mirak sèlman ki ta pou fèt pou kè a pa ta pran yon domaj.
VÒLÈ 3
Sa vle di, li pral mouri, pa gen anyen ki ka fèt?
Volè 3 kòmanse kriye. Epi doktè a deplase, li kite Jose Francois tou tris.
JOSE FRANCOIS
Si se sèlman mirak ki ka sovel, fòk mwen priye pou li.
JOSETTE
Papi avan ou priye, mwen ta renmen ou padone Fritznel. Bondye paka tande piye ou si ou pa padone'l.

VÒLÈ 3
Monchè fòk mwen di la verite, miche se zanmim, se nou toua ki alèz konsa, se lòt zanmi an ki fèl sa pou tèt yon machin Fritznel mandel.  Ou dwe padonel, paske li merite padon.
FRITZNEL
Se machin ou an mwen te eseye mande'l pou'm ka remèt ou.
(Lap di'l san fos, tankou li pap kapab respire.)

VÒLÈ 3
Wa w, ou telman kwe nan Jezi!  Li tap bon pou tout moun kap rele tet yo Kretyen pou viv kon sa!
JOSE FRANCOIS
Se sa menm, sal te vle fè a, se li ki tap bon, paske tout moun ki vle mennen yon vwè vi ak Jezi dwe fè sal mande pou fè. Mèsi Fritznel, dèske ou te aksepte fè sa Jezi te mande ou fè. Mwen wè ou vle fè yon bon kretyen. Se pou Bondye ba ou la vi ankò. Mwen dakò padone'w, menm si ou paka remèt mwen anyen. Mwen padone'w.
Jose Francois mete men'l sou Fritznel pandan lap priye pou li.
JOSE FRANCOIS
Papa Bondye, mwen vin nan prezans ou nan moman sa, poum mande ou gras pou Fritznel. Men li kouche sou kabann lopital, kote doktè paka fè anyen pou li. Mwen mande ou touche li kounye a, ak pwisans ou, ak dife Sen-Tespri w la. Bal yon temwanyaj vivan, menm jan ou te fè pou Laza. Pèmèt glwa ou manifeste pou moun ki pa konnen w yo, vin konnen'w. Se nan non Jezi nou fè priyè sa. Amen.

operasyon bondye
Jezi parèt epi li pran Bal la san lòt moun pa wèl. Petèt Bondye soufle nyaj li sou kote bal la te antre a.
We can film a close-up in the operating room with a real patient.  We can have a black hand bring a bullet out of an open wound.  That footage can be edited in as the close-up angle for the scene.
Vòlè 3 asepte kris
Fritznel touse (pandan vi'l ap retounen) epi li geri nèt. Li gade kote'l te blese.  Vòlè 3 wè jan Fritznel geri epi li bay la vil' ak Jezi.
FRITZNEL
Wow, ki sa ki pasem la? M'pa malad ankò!
Li manyen kotel te blese a, li pa we anyen. Li pa menm gen san sou li anko.
FRITZNEL
Jose mèsi pou padon ou te fèm, mèsi pou tout priyè ou yo. Jezi te tandew, epi li geri mwen. Kounye a mwen an fòm nèt.
Fritznel leve danse avèk men'l yo anlè.
JOSE FRANCOIS
Gade yon mirak Bondye fè. Doktè a te di se sèlman yon mirak ki te ka fèt pou ou viv. Bondye gran li fè sal vle.
JOSETTE
Alelouya! Mesi Jezi!
VÒLÈ 3
M'pa konprann sa'm wè la. Bondye'w fè ou fè bagay fou.
JOSE FRANCOIS
Pa fwa lè le mond wè yon kretyen fè sa Bondye mandel fè, li samble bagay fou. Men Bondye nan gran pouvwa li, tout sa'l fè toujou etone lòm, pou non li ka glorifye.
VÒLÈ 3
E byen! kounye a mwen pa gen lòt chwa, ke bay la vim ak Jezi.
FRITZNEL
Sèlman kwè ou se yon pechè, kwè Jezi te mouri pou'l sove'w, vire do ou bay tout mal ou te fè, epi fè menm jan ave'm. La vi kretyen pa janm fasil,men finalman si ou rete kole ak Jezi tout bagay ap fini byen.

VÒLÈ 3
Bondye, mwen di'w mèsi, jodi a ou fèm wè grandè ou, mwen wè pa gen lòt tankou'w. Kounye Jezi vin jwenn mwen epi mwen va mache ave'w. Padone pechem yo, mwen rekonèt m'fè anpil peche devan'w, kitem obeyi'w pou tout la vi'm epi fè'm jan ou vle pou mwen ye. Tanpri ede'm fè tout sa mwen gen pou'm fè, epi pwoteje'm menm jan ou te pwoteje la vi Fritznel. Se nan non Jezi mwen priye'w. Amen.
Yo tout anbwase yonn lòt epi selebre ansanm.
fritznel chante avek vòlè 3
Yo chante yon chan an Kreyòl nan Legliz la. Si nou paka panse ak yon chante, n'ap chante chan sa ki di"pa gen lòt tan kou'w." Ekriti yo kòmanse ap monte.